Ai đó hỏi: “Anh đang ở đâu?“
Tôi ở chỗ
Hồi kết của chương mở đầu
Họ lại hỏi: “Sao anh ở đó?“
Tôi ở đây là vì…
Tôi chẳng rõ
Chuyến đò này chưa được ai gắn số
Hành khách toàn mất trí nhớ như tôi

“Anh tên gì?“ Người kia lại hỏi
Tên của tôi anh biết làm chi?
Hãy gọi tôi là gã cười khì
Cười từ lúc chưa tập đi, tập nói
Rồi, anh sắp hỏi sang đến tuổi
Tôi trả lời luôn tôi chắc hơi già
Quê nhà tôi ở chốn xa xa
Việc tôi làm là chờ hoa nở

“Anh cười khì, tôi chẳng còn gì để hỏi…”

LXK

04.06.2021