Một tập sách nhỏ của Osho gồm những bài nói chuyện khác nhau về chủ đề Giáo dục tại Ấn Độ từ 1967 đến 1969.

Nguyên bản tiếng Hindi.

Dịch từ tiếng Anh: Lê Xuân Khoa

Giọng độc: Lê Xuân Khoa

Chương 1: Giáo viên, Xã hội và Cách mạng

Nghe trên Spotify: https://open.spotify.com/episode/14AgrUcpNZig7hh3qZiU78

Nghe trên Youtube: https://youtu.be/qZqAx-u8ySU

Bài liên quan: