Sự khởi đầu mới

Bởi vì không có bắt đầu, không có kết thúc cho nên ta lại bắt đầu thôi!

Leave a Comment